واحد سازمانی
غلامرضا بادبانی
نام کارمند :غلامرضا نام خانوادگی:بادبانی
سمت سازمانی :رییس امور شهری شماره تماس :