واحد سازمانی
حسن تقی زاده
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :رییس اداره شهرسازی و معماری شماره تماس :324