واحد سازمانی
سیدمهدی سیدپور یام
نام کارمند :سیدمهدی نام خانوادگی:سیدپور یام
سمت سازمانی :سرپرست حوزه شهرسازی شماره تماس :304