واحد سازمانی
عبدالله قلیپور
نام کارمند :عبدالله نام خانوادگی:قلیپور
سمت سازمانی :رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شماره تماس :34391667