واحد سازمانی
صادق لک
نام کارمند :صادق نام خانوادگی:لک
سمت سازمانی :کارشناس امور قراردادها شماره تماس :318