واحد سازمانی
قلی  خلیلی
نام کارمند :قلی نام خانوادگی:خلیلی
سمت سازمانی :مسئول تخلفات ساختمانی و سد معبر شماره تماس :32609919