واحد سازمانی
حجت الاسلام جبرئیل انبارته
نام کارمند :حجت الاسلام جبرئیل نام خانوادگی:انبارته
سمت سازمانی :سرپرست کتابخانه امیرکبیر شماره تماس :