واحد سازمانی
حسین تحریمی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:تحریمی
سمت سازمانی :کارشناس خدمات اداری شماره تماس :