واحد سازمانی
بشیر عالمی
نام کارمند :بشیر نام خانوادگی:عالمی
سمت سازمانی :متصدی بایگانی شماره تماس :