واحد سازمانی
فتح اله زارعی
نام کارمند :فتح اله نام خانوادگی:زارعی
سمت سازمانی :مسئول انبار شماره تماس :256