واحد سازمانی
محمد غضنفری
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:غضنفری
سمت سازمانی :مسئول ناحیه2 شماره تماس :32840047