واحد سازمانی
ولی پوراسد
نام کارمند :ولی نام خانوادگی:پوراسد
سمت سازمانی :مسئول دفتر شهردار شماره تماس :34440496