واحد سازمانی
لیلا  صالح پور
نام کارمند :لیلا نام خانوادگی:صالح پور
سمت سازمانی :مسئول کنترل نقشه شماره تماس :328