واحد سازمانی
بابک ترکمنلو
نام کارمند :بابک نام خانوادگی:ترکمنلو
سمت سازمانی :مدیر امور ارتباطات و فرمانده پایگاه مقاومت امام سجاد(ع) شماره تماس :34429596