واحد سازمانی
مهدی خلیل زاده
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:خلیل زاده
سمت سازمانی :مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شماره تماس :34403336